1979 - Smashing Pumpkins 7:37 PM

Verizon wireless arena